Muusika interpretatsiooni osakond

Põhimäärus

I Üldsätted

 1. Muusika interpretatsiooni osakond (edaspidi osakond) on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (edaspidi akadeemia) akadeemiline üksus, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, akadeemia põhikirjast ja teistest õigusaktidest.
 2. Osakonna töötajad on korralised õppejõud ja töölepingu alusel töötavad külalisõppejõud. Osakonna tegevusse võivad olla kaasatud tunnitasu alusel töötavad külalisõppejõud, emeriteerunud õppejõud ning teiste akadeemiliste üksuste koosseisu kuuluvad töötajad. Osakonna koosseisu võib kuuluda ka osakonna tegevusega seotud ülesandeid täitvaid tugitöötajaid.
 3. Osakonna üliõpilasteks loetakse kõiki üliõpilasi, kes on immatrikuleeritud osakonna vastutusalas olevatele õppekavadele.
 4. Osakonna tegevust korraldavad oma pädevuse piires kolleegium, peakoordinaator, õppejuhid ja ainerühma koordinaatorid. Osakonna vastutusalas olevate õppekavade arendamise eest vastutavad õppekava koordinaatorid. Üks isik võib täita korraga mitut juhtimisülesannet.

II Osakonna ülesanded

 1. Osakond vastutab õppe-, loome-, teadus- ja arendustöö eest muusika interpretatsiooni valdkonnas.
 2. Osakonna vastutusalas on järgmised õppekavad:
  • Muusika interpretatsioon (bakalaureuseõpe);
  • Muusika interpretatsioon (magistriõpe);
  • Muusika (bakalaureuseõpe, inglise keeles) – ainult interpretatsioonierialad;
  • Muusika (magistriõpe, inglise keeles) – ainult interpretatsioonierialad.
 3. Osakond
  • osaleb akadeemia õppekavade ja näidisõppekavade koostamises ja arendamises;
  • koostab oma vastutusala õppeainete ainekavad ja viib nende alusel läbi õppetööd;
  • jälgib oma üliõpilaste edasijõudmist õppetöös ja nõustab neid akadeemilistes

   küsimustes;

  • korraldab kontserte, meistrikursusi, konkursse, seminare jm ettevõtmisi koostöös

   akadeemia tugiüksustega;

  • arendab koostööd teiste kõrgkoolide sama valdkonna akadeemiliste üksustega Eestis

   ja välismaal;

  • arendab koostööd oma valdkonna olulisemate tööandjate ning ameti- ja

   erialaliitudega;

  • viib läbi täienduskoolitust oma erialadel koostöös akadeemia

   täienduskoolituskeskusega;

  • arendab koostööd Eesti alg- ja keskastme muusikakoolidega ning viib läbi erialast

   nõustamistegevust;

  • hoolitseb akadeemiliste töötajate järelkasvu eest oma vastutusalas olevatel erialadel.
 4. Osakond vastutab oma töö tulemuslikkuse ning haldustegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest.

III Kolleegium

 1. Osakonna otsustuskogu on kolleegium.
 2. Kolleegiumi koosseisu kuuluvad:
  • osakonna peakoordinaator;
  • õppejuhid;
  • osakonna vastutusalas olevate õppekavade koordinaatorid;
  • üliõpilaste esindajad, kes moodustavad vähemalt 1/5 kolleegiumi koosseisust.
 3. Üliõpilaste esindajad nimetab kolleegiumi koosseisu akadeemia üliõpilasesindus osakonna üliõpilaste hulgast.
 4. Kolleegiumi koosseis kinnitatakse iga õppeaasta alguses rektori käskkirjaga.
 5. Kolleegium
  • suunab osakonna õppe-, loome-, teadus- ja arendustegevust ning arendab osakonda kuuluvate eriala- ja ainerühmade koostööd;
  • kinnitab osakonna rahaliste vahendite jaotuse;
  • kinnitab osakonna tegevuskavad;
  • kinnitab osakonna tegevusaruanded;
  • kinnitab osakonna vastutusalas olevate ainete ainekavad;
  • kinnitab osakonna vastutusalas olevate õppekavade eneseanalüüsi aruanded;
  • otsustab teisi akadeemia põhikirja ja sise-eeskirjadega kolleegiumi pädevusse antud

   küsimusi.

 6. Kolleegiumi koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda semestris.
 7. Kolleegiumi koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab osakonna peakoordinaator. Peakoordinaatoril on kohustus koosolek kokku kutsuda ka juhul, kui seda nõuab vähemalt pool kolleegiumi liikmetest.
 8. Kolleegium on otsustusvõimeline vähemalt 2/3 liikmete kohalolekul. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
 9. Kolleegiumi koosolekul võib osaleda ka elektrooniliste sidekanalite vahendusel. Kolleegium võib võtta vastu otsuseid ka elektroonilise hääletamise teel, kui elektroonilise hääletamisega on nõus kõik kolleegiumi liikmed.
 10. Kolleegiumi koosolekud protokollitakse.

IV Peakoordinaator

 1. Peakoordinaator on osakonna administratiivne tegevjuht. Akadeemia kehtiva põhikirja ja teiste sise-eeskirjade mõistes on peakoordinaator akadeemilise üksuse juhataja.
 2. Peakoordinaator valitakse või nimetatakse ametisse tähtajaliselt vastavalt akadeemia akadeemiliste ametikohtade täitmise eeskirjale.
 3. Peakoordinaator
  • vastutab osakonna eesmärgistatud ja otstarbeka töökorralduse eest;
  • korraldab osakonna vastutusalas olevate erialade ja ainerühmade koostööd;
  • koostab osakonna eelarve projekti;
  • vastutab osakonna eelarve täitmise ning rahaliste vahendite otstarbeka ja sihipärase

kasutamise eest;

 • kinnitab osakonna majanduskulude eelarvest tehtavad väljamaksed;
 • koostab osakonna tegevuskavad ja esitab need kolleegiumile kinnitamiseks;
 • koostab osakonna tegevuse aruanded ja esitab need kolleegiumile kinnitamiseks;
 • esindab osakonda akadeemia nõukogus;
 • esindab osakonda oma pädevuste piires akadeemia-välises suhtluses;
 • esitab õppeaasta alguses rektoraadile kinnitamiseks kõigi osakonna õppejõudude

  õppetöökoormused;

 • tutvustab osakonna töötajatele akadeemia töökorda, ametijuhendit jm sise-eeskirju

  ning tagab osakonnas nende järgimise;

 • annab osakonna tegevusest aru rektorile ja akadeemia nõukogule.

  22. Peakoordinaatori volitused lõpevad ennetähtaegselt akadeemiliste ametikohtade täitmise eeskirjas loetletud juhtudel.

  V Õppejuht, ainerühma koordinaator ja õppekava koordinaator

 1. Õppejuht on konkreetse eriala või erialarühma akadeemiline juht.
 2. Õppejuhi nimetab kuni viieks aastaks ametisse rektor, kuulates ära vastava eriala või erialarühma õppejõudude arvamuse.
 3. Õppejuht
  • juhib akadeemiliselt konkreetse eriala või erialarühma õppe-, loome-, teadus- ja arendustegevust;
  • valmistab iga õppeaasta alguses ette vastava eriala õppejõudude õppetöökoormused;
  • planeerib koos õppeosakonnaga vastava eriala eksameid, sh sisseastumiseksameid,

   osaleb eksamikomisjonide töös ja juhib nende arutelu;

  • esitab rektorile kinnitamiseks vastava eriala või erialarühma bakalaureuse- ja

   magistrieksamite hindamiskomisjonide koosseisud;

  • nõustab üliõpilasi ja üliõpilaskandidaate erialanõuete osas;
  • koordineerib vastava eriala või erialarühma õppejõudude koostööd;
  • propageerib oma eriala ning arendab koostööd alg- ja keskastme õppeasutustega;
  • esindab oma eriala või erialarühma osakonna kolleegiumis, akadeemia nõukogus ja

   akadeemia-välises suhtluses;

  • on aruandekohuslane rektori ees.
 4. Ainerühma koordinaator korraldab ja arendab konkreetse ainerühma õpet.
 5. Ainerühma koordinaatori nimetab kuni viieks aastaks ametisse rektor, kuulates ära osakonna peakoordinaatori ja vastava õppejuhi arvamuse.
 6. Õppekava koordinaator korraldab konkreetse õppekava arendamist.
 7. Õppekava koordinaator
  • jälgib õppekava toimimist ning hoiab end kursis tööandjate ootuste ja sarnaste õppekavade arenguga teistes riikides;
  • analüüsib üliõpilaste, vilistlaste ja tööandjate tagasisidet õppekavale;
  • kutsub vähemalt üks kord õppeaastas kokku õppekava nõukogu;
  • korraldab koostöös osakonna peakoordinaatoriga õppekava sisehindamisi.

   VI Vara ja finantseerimine

30. Osakond kasutab osa akadeemia varast.

 1. Osakond kasutab talle akadeemia eelarvega määratud rahalisi vahendeid.
 2. Osakonnal on õigus taotleda rahalisi vahendeid ka muudest allikatest.
 3. Osakond kasutab tema valduses olevat akadeemia vara ning tema käsutusse antud rahalisi vahendeid oma vastutusala piires ning käesolevas põhimääruses nimetatud ülesannete täitmiseks.

 

Kinnitatud EMTA nõukogus 12.09.2018