Juhtimine

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiat juhivad EMTA nõukogu, rektor, prorektorid ja haldusdirektor. Struktuuriüksusi juhivad valitud või määratud ametiisikud ja vastavad kollegiaalsed organid.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiat ning üldsust seob nõuandva koguna kuratoorium, mille liikmed nimetab ja töökorra kinnitab Vabariigi Valitsus, kuulates ära ülikooli seisukoha.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu on EMTA nõukogu, mille esimeheks on rektor, liikmeteks prorektorid, haldusdirektor, õppeosakonna juhataja, pearaamatupidaja, doktorinõukogu esimees või kaasesimehed ja põhiõppeüksuste juhatajad. Lisaks neile kuuluvad nõukogu koosseisu üliõpilaskonna, sealhulgas magistrantide ja doktorantide esindajad ning õppejõudude ja teadustöötajate esindajad, kes valitakse õppejõudude üldkoosolekul 3 aastaks (1 esindaja iga 50 koosseisulise õppejõu ja teadustöötaja kohta). Nõukogu koosseisu kinnitab rektor käskkirjaga. Nõukogu tööst võtavad sõnaõiguslikuna osa kuratooriumi volitatud esindaja, Tallinna Muusikakeskkooli direktor ja vajaduse korral teised rektori poolt määratud isikud.

Rektoraat juhib EMTA õppe-, loome, teadus- ja arendustegevust. Rektoraati kuuluvad rektor, prorektorid ja haldusdirektor.

Rektor on EMTA kõrgeim ametiisik, kes kannab vastutust akadeemia üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

Rektor:
- teostab akadeemias oma pädevuse piires kõrgeimat haldus- ja distsiplinaarvõimu;
- hoolitseb õppe-, teadus- ja loomingulise tegevuse otstarbeka korralduse eest;
- kinnitab akadeemia sisekorraeeskirjad;
- kinnitab akadeemia asjaajamiseeskirjad;
- teeb korraldusi ja annab käskkirju, mis on akadeemia liikmeskonnale täitmiseks kohustuslikud;
- määrab kindlaks prorektorite arvu ja nende tegevusvaldkonnad;
- nimetab ametisse prorektorid;
- tagab akadeemia nõukogu määruste ja otsuste täitmise;
- omab õigust ühekordseks vetoks akadeemia nõukogu määruse või otsuse suhtes;
- tagab akadeemia eelarveprojekti koostamise;
- tagab akadeemia eelarve täitmise ja esitab selle kohta aruande akadeemia nõukogule;
- esindab akadeemiat ja teostab akadeemia nimel tehinguid Ülikooliseaduse ja EMTA põhikirjaga antud volituste ulatuses;
- lahendab teisi seadustega tema pädevusse antud küsimusi;
- on aruandekohustuslik akadeemia nõukogu ees.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektori ametikohale võib kandideerida isik, kes on või on olnud valitud professori ametikohale. Rektorikandidaate on õigus üles seada EMTA akadeemiliste põhiüksuste otsustuskogudel, vähemalt 1⁄4 akadeemia nõukogu liikmetel või vähemalt 8 akadeemia korralisel professoril ühiselt ning akadeemia ametisoleval rektoril ja endistel rektoritel. Rektor valitakse ametisse viieks aastaks valimiskogu poolt salajasel hääletusel.
Valimiskogusse kuuluvad EMTA nõukogu liikmed, kuratooriumi liikmed, EMTAs vähemalt 0,5 koormusega töötavad korralised professorid ja juhtivteadurid ning üliõpilasesinduse poolt valitud üliõpilaste esindajad. Üliõpilaste esindajad (sh nõukogu liikmetest üliõpilaste esindajad) moodustavad vähemalt ühe viiendiku valimiskogu koosseisust. Rektor astub ametisse ametivande andmisega EMTA nõukogu ees ja temaga sõlmib töölepingu EMTA nõukogu vanim liige.

Prorektorid juhivad rektori poolt määratud tegevusvaldkondi ja asendavad rektorit tema äraolekul vastavalt rektori poolt kehtestatud korrale. Prorektorite kandidaadid esitab rektor. Prorektorite ametisse määramiseks ja ametist vabastamiseks on vajalik akadeemia nõukogu nõusolek. Prorektorite volitused lõpevad samal ajal neid ametikohale esitanud rektori volitustega.
Oma pädevuse piires võivad prorektorid ja haldusdirektor esindada Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiat ametiasutustes ja organisatsioonides ning sõlmida lepinguid.

 

EMTA nõukogu sekretär
ema@ema.edu.ee

 

Juhtimise struktuur

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiat juhivad EMTA nõukogu, rektor, prorektorid ja haldusdirektor. Struktuuriüksusi juhivad valitud või määratud ametiisikud ja vastavad kollegiaalsed organid.

 

Juhtimise_skeem