Muusika ja teatrikunst

MUUSIKA ja TEATRIKUNST / doktoriõpe / sisseastumiseksam:

Eksam toimub kahes voorus. Esimene voor on dokumendi- ja salvestiste voor, milleks doktoriõppesse astuja peab hiljemalt 3. juuniks 2019 vastuvõtusekretärile esitama:

 • interpretatsioonierialadel 45-60 min pikkuse kava videosalvestisena, heliloomingu erialal ca 45 min salvestatud muusikat (koos nooditekstiga), teatrikunsti erialal olulisemate loominguliste tööde nimekirja koos kirjalike materjalide ja/või salvestistega;
 • perspektiivse doktoriõpingute plaani, mis sisaldab 4 kontserdi (või erialaspetsiifiliselt muu loomingulise töö) kava ja vormikohast kirjaliku töö projekti;
 • senise loomingulise ja teadusliku tegevuse ülevaate (CV).

Teise vooru lubatakse kahe doktoriõppekava peale kokku kuni 10 kandidaati. Kandidaate teavitatakse esimese vooru tulemustest hiljemalt 17. juunil 2019. Sisseastumiseksami teine voor toimub 28.06.2019 algusega kell 10.00 C-405

Teises voorus peab doktoriõppesse astuja:

 • eksamikomisjoni soovil esitama koha peal komisjoni poolt palutud osa oma salvestisena esitatud kavast või vestlema komisjoniga oma senisest loomingulisest tegevusest (dirigentide puhul ja lavakunsti erialal kohapealset esitust ei nõuta);
 • põhjendama ja kaitsma oma perspektiivset doktoriõpingute kava.

Teises voorus on reeglina nõutav kandidaadi isiklik kohalolek. Erandina võib vestlus toimuda ka elektrooniliste sidekanalite vahendusel.

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:

 • kandidaadi kunstiliste ideede veenvust ja originaalsust;
 • erialaspetsiifilise tehnilise meisterlikkuse taset;
 • senise loomingulise tegevuse ulatust ja taset;
 • loomingulist potentsiaali, eeldusi rahvusvahelisel tasemel loominguliseks tegevuseks;
 • uurimisteema aktuaalsust ja seost loomingulise tegevusega;
 • uurimisprobleemi püstitamise selgust, meetodi läbimõeldust ning teemakohase kirjanduse ja allikate tundmist.

Eksamit hinnatakse skaalal 1-10 punkti. Eksamitulemuste põhjal moodustatakse kahe doktoriõppekava kandidaatidest ühine paremusjärjestus. Akadeemiasse võetakse vastu 5 paremat üliõpilaskandidaati. Doktorinõukogu võib täiendavalt teha mõnele kandidaadile ettepaneku alustada doktoriõpinguid eksternina.